مقایسه‌ی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیب B و کیت استاندارد Euroimmun در تشخیص اکینوکوکوس گرانولوزوس

Maryam Moradi, Behzad Hagh-Panah, Bahram Kazemi, Ensieh Davoudabadi, Sanaz Gholami, Sahar Kafshdooz-e-Jabari, مریم مرادی, بهزاد حق‌پناه, بهرام کاظمی, انسیه داوودآبادی, ساناز غلامی, سحر کفش‌دوز جباری

چکیده


مقدمه: اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل بیماری کیستی اکینوکوکوزیس است و به عنوان یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی در مناطق مختلف جهان مطرح می‌باشد. در تشخیص اولیه‌ی این بیماری مشکلاتی وجود دارد که واکنش متقاطع در آزمایشات سرولوژیک با سرم بیمارانی که دارای آلودگی‌های انگلی دیگر هستند، از آن جمله است. استفاده از یک منبع آنتی‌ژنی مناسب بسیار مهم است و در توسعه‌ی روش‌های تشخیص سرولوژیک (مانند ELISA) یک نکته‌ی کلیدی می‌باشد.

روش‌ها: ما آنتی‌ژن B نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس را بیان و تخلیص نموده، به عنوان آنتی‌ژن در ELISA مورد استفاده قرار دادیم. نمونه‌های سرم از 73 بیمار با کیست هیداتید، که تشخیص در آن‌ها با عمل جراحی مورد تأیید قرار گرفته‌ بود، و همچنین 73 نمونه‌ی سرم از افراد سالم با استفاده از آنتی‌ژن B و کیت تجاری Euroimmun با روش ELISA مورد بررسی و از نظر ویژگی و حساسیت مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: حساسیت 100 و ویژگی 33/97 درصد با کیت دست‌ساز ما به دست آمد.

نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج به دست آمده، پروتئین نوترکیب B برای تشخیص حضور آنتی‌بادی IgG در سرم بیماران مبتلا به هیداتیدوز با روش ELISA دارای ارزش تشخیصی قابل قبولی می‌باشد.

واژگان کلیدی: کیست هیداتید، اکینوکوکوس گرانولوزوس، پروتئین نوترکیب، ELISA، Euroimmun


تمام متن:

PDF (English) PDF XML XML (English)

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.