مجله دانشکده پزشکی اصفهان


این مجله عضو و مشترک کمیته بین المللی اخلاق حرفه‌ای در چاپ و نشر (COPE) می‌باشد

new_picture_385

اطلاعیه ها

 

هزینه انتشار

 

«از تاریخ 1393/2/1 این مجله مبلغ 000 000 2 ریال به عنوان وجه انتشار (Publication Fee) دریافت می‌نماید. از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به حساب هدایای معاونت پژوهشی دانشگاه نزد بانک ملت به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله ارسال نماید.»

همچنین لازم است شناسه اختصاصی مجله دانشکده پزشکی اصفهان [841130000000002] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

 
پست شد: 2014-05-29
 

اطلاعیه مهم:

 

از تاریخ 1393/2/1 هزینه ثبت نام و فرایند کارشناسی اخذ خواهد شد.

 
پست شد: 2014-04-29
 
اطلاعیه های بیشتر


شابن: 1735-854x